Algemene voorwaarden van Urban Cotton

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Urban Cotton: Het bedrijf Urban Cotton die de Koopovereenkomst met de Consument sluit;
2. Consument: de handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Urban Cotton;
3. Koopovereenkomst: een koopovereenkomst waarbij in het kader van een door Urban Cotton georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst tussen Urban Cotton en Consument uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder gelijktijdig in dezelfde ruimte te moeten samengekomen;
5. Verzendbevestiging: de verklaring van Urban Cotton aan de Consument dat de Overeenkomst tussen Urban Cotton en Consument tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van deze verzendbevestiging
6. Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van Urban Cotton
Urban Cotton met,
Vestigingsadres: Staalmeesterslaan 239, 1057 NX Amsterdam
E-mailadres: info@urbancotton.nl
KvK-nummer: 66168198
BTW-identificatienummer: NL856424717B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website https://www.urbancotton.nl, elk aanbod op deze website en op elke tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen Urban Cotton en Consument.

Artikel 4 – Gebruik van deze websites
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze websites, elke aanbod en de Koopovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 5 – Hoe een Koopovereenkomst tot stand komt
De informatie die wordt verschaft in de algemene voorwaarden en de informatie op deze website vormen geen aanbod voor verkoop, maar een uitnodiging om tot onderhandelen over te gaan.

Om een bestelling te plaatsen, dient de Consument het online winkelproces te volgen en op de knop “Plaats bestelling” te drukken om de bestelling te verzenden. Bij het verwerken van je bestelling stuurt Urban Cotton een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling aan de Consument wordt bevestigd. Dit betekent niet dat de bestelling is geaccepteerd, want de bestelling is een aanbod van de Consument aan Urban Cotton om een of meerdere producten uit de webshop te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door Urban Cotton. Urban Cotton bevestigt een dergelijke acceptatie aan de Consument door een Verzendbevestiging per e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het product is verzonden. De koop- en verkoopovereenkomst gaat in vanaf het moment van verzenden van de betreffende e-mail. De Koopovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de producten waarvan de verzending is bevestigd in de Verzendbevestiging. Urban Cotton is niet gebonden aan de levering van enige andere producten die eventueel deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging.
Als Urban Cotton het aanbod niet accepteert en er is al geld afgeschreven van de bankrekening, dan komt er geen koopovereenkomst tot stand en wordt het geld volledig teruggestort.

Levering van de producten vindt plaats door verzending van de producten aan Consument of op een door Urban Cotton te bepalen plaats en tijd door bezitsverschaffing.

Artikel 6 – Beschikbaarheid van de service
Urban Cotton streeft ernaar om de producten die via de website worden gekocht wereldwijd te leveren.

Artikel 7 – Beschikbaarheid van producten
Alle bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en in dit opzicht behoudt Urban Cotton zich het recht voor om de Consument, in geval van leveringsproblemen of omdat producten niet langer op voorraad zijn, te informeren en het geld dat eventueel al is betaald terug te storten.

Artikel 8 – Weigering van bestelling door Urban Cotton
Urban Cotton behoudt zich het recht voor om te allen tijde welk product dan ook van de website te verwijderen en/of materialen of content van deze website te verwijderen of wijzigen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor de bestelling moeten worden geweigerd nadat de Consument een Orderbevestiging heeft ontvangen. Urban Cotton behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit geheel naar eigen goeddunken te doen. Urban Cotton is niet aansprakelijk jegens Consument of enige andere derde partij vanwege het feit dat een product van deze website is verwijderd, ongeacht of het is verkocht of niet, noch voor het verwijderen of bewerken van materialen of content van deze website.

Artikel 9 – Reclames en retourzendingen
Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze website zijn vermeld, worden “als zodanig” geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins.

Indien de Consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij/zij het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Urban Cotton te retourneren.

Het recht op ontbinding van een Koopovereenkomst is alleen van toepassing op producten die in dezelfde staat als de Consument ze heeft ontvangen worden geretourneerd.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, alle labels er nog aan zitten en het product niet gedragen en/of gewassen is. De kosten voor retourzendingen zijn voor de rekening van Urban Cotton. Urban Cotton zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van Consument terugstorten (indien via iDEAL is betaald) danwel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven op de bankrekening van Consument.

Consument dient ook alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen van de producten te retourneren. Elk product dat is beschadigd of niet in dezelfde staat verkeert zoals Consument het heeft ontvangen, wordt niet vergoed. Consument dient dus redelijke zorg te dragen voor het/de product(en) als dit/deze in zijn bezit is/zijn. Consument heeft niet het recht om een Koopovereenkomst te ontbinden voor de levering van een van de volgende producten:
• Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren

Artikel 10 – Levering
Urban Cotton streeft ernaar om de reguliere bestelling van het/de product(en) dat/die is/zijn vermeld in de Verzendbevestiging binnen 7 werkdagen te verzenden. Dit betreft niet de pre orders.
Redenen voor vertraging kunnen zijn:
· op maat maken van producten
· aangepaste items
· onvoorziene omstandigheden
· leveringsgebied
· Kwijtraken van de postpakketten door Post NL en B-Post. Het komt helaas voor dat de pakketten kwijtraken gedurende de verzending. Hierdoor kan het voorkomen dat het pakket er langer over doet om geleverd te worden of dat het pakket geheel kwijt geraakt is.

Urban Cotton is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door douane of inklaringsprocessen.
Urban Cotton merkt op dat sommige vervoerders niet op zaterdag leveren en dat er op zondag geen leveringen plaatsvinden. Met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt geacht dat de “levering” heeft plaatsgevonden, of wordt geacht dat de producten “zijn geleverd”, na tekening voor ontvangst van de producten op het afgesproken afleveradres.

Afhankelijk van de gekozen vervoerder, worden de producten na twee afleverpogingen op een veilige plaats opgeslagen. De vervoerder laat een bericht achter met vermelding waar het pakket is een hoe de Consument de levering af kan halen. Als de Consument niet op de afgesproken tijd op de leveringslocatie kan zijn, dient hij contact met de betreffende vervoerder op te nemen om een nieuwe afspraak te maken voor de levering op een andere dag die voor beide partijen wel kan.

Indien de levertijd om wat voor reden dan ook de 30 dagen overschrijdt (in het geval van een reguliere bestelling, dus geen pre order), heeft de consument het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Risico- en eigendomsovergang
Het risico voor de producten gaat over op moment van levering. Het eigendom van de producten gaat alleen over op Consument wanneer de volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten.

Artikel 12 – Prijs en betaling
De prijs van de producten is de prijs die op de website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. Hoewel Urban Cotton haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de website accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als er een fout wordt ontdekt in de prijs van een of meerdere producten die de Consument heeft besteld, dan informeert Urban Cotton de Consument zo snel mogelijk en geven hem/haar de optie om de bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of deze te annuleren. Urban Cotton is niet verplicht om het/de product(en) aan de Consument te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs (zelfs niet als al een Orderbevestiging is gestuurd) als het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs fout is en dat de Consument dit redelijkerwijs had kunnen weten. De prijzen op de website zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag.

Prijzen kunnen te allen tijde veranderen maar eventuele veranderingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor al een Orderbevestiging is verstuurd (behalve in situaties zoals hierboven vermeld).

Betaling is mogelijk door middel van iDeal, Creditcard, Bancontact/Mister Cash, Paysafecard, PayPal, SOFORT banking of via een overschrijving. Creditcards worden onderworpen aan geldigheidscontroles en toestemming van de verstrekker van de creditcard. Als Urban Cotton de gewenste toestemming niet ontvangt, dan is zij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering en komt er geen Koopovereenkomst tot stand.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en disclaimers
Urban Cotton sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op enige wijze ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de Koopovereenkomst en het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Urban Cotton. Meer in het bijzonder aanvaardt zij in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
· de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
· het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
· fouten in de software;
· het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website door een derde

De aansprakelijkheid in verband met enig product dat via de website is aangeschaft is beperkt tot de aankoopprijs van dat product of tot het bedrag de verzekering uitkeert.

Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijst Urban Cotton alle andere garanties van welke aard dan ook af.

De bepalingen van dit artikel laten de wettelijke rechten als Consument of de rechten op annulering van de Koopovereenkomst onverlet.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom
Elk auteursrecht, alle (handels)namen – en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de wp-content (als onderdeel) van de website berusten bij Urban Cotton of haar licentiegevers. Consument mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De Consument mag voor zover nodig een kopie maken van een bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op deze website.

Artikel 15 – Mededelingen
Alle mededelingen die Consument aan Urban Cotton doet, dienen bij voorkeur via het contactformulier plaats te vinden. Urban Cotton kan mededelingen naar Consument versturen via het e-mailadres of postadres dat Consument geeft wanneer een bestelling wordt geplaatst.
 Mededelingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht onmiddellijk nadat deze op de website zijn geplaatst, 24 uur na verzending van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om te bewijzen dat een kennisgeving is gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in geval van een e-mail, een dergelijke e-mail is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen
De Koopovereenkomst tussen Consument en Urban Cotton is bindend voor Urban Cotton en Consument alsmede voor de respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van Urban Cotton. Consument is niet bevoegd een Koopovereenkomst, of de rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, over te dragen, te cederen, met beperkte rechten te bezwaren of anderszins te doen overdragen. Urban Cotton is bevoegd een Koopovereenkomst, of de rechten of plichten die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van de Koopovereenkomst over te dragen, te cederen, te bezwaren, uit te besteden, al dan niet via onderaanneming, of anderszins te doen overdragen. Een dergelijke overdracht, cessie, bezwaring, uitbesteding of andere laat overdracht van de wettelijke rechten van de consument of een expliciete of impliciete garantie die aan Consument kan zijn gegeven onverlet.

Artikel 17 – Overmacht
Urban Cotton is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van een Koopovereenkomst als dit is veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (“Overmachtsituatie”).
Een Overmachtsituatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die of dat redelijkerwijs buiten de controle van Urban Cotton ligt en bestaat in het bijzonder (zonder beperking) uit het volgende:
· Stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties.
· Binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.
· Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil.
· Onmogelijkheid van het gebruik van transport per trein, boot, vliegtuig, wegvoertuig of andere openbare of particuliere transportmiddelen.
· Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.
· Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege.
· Een staking, fout of ongeluk bij een transportbedrijf, postbedrijf of een ander relevant bedrijf.

De prestaties uit hoofde van een Koopovereenkomst worden opgeschort voor de periode dat de Overmachtsituatie aanhoudt en voor de duur van deze periode zijn wij gerechtigd de tijd voor het leveren van de prestaties te verlengen. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de Overmachtsituatie te beëindigen of een oplossing te vinden om onze verplichtingen volgens de Koopovereenkomst uit te voeren ondanks de Overmachtsituatie.

Artikel 18 – Afstand van recht
Als Urban Cotton er op enig moment tijdens de looptijd van een Koopovereenkomst niet in slaagt om volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst of van deze Algemene algemene voorwaarden, of als Urban Cotton er niet in slaagt om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe Urban Cotton volgens de Koopovereenkomst zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en is de Consument niet ontheven van zijn / haar verplichtingen tot nakoming.
 Afstand door Urban Cotton van het eisen van nakoming impliceert geen afstand van een later verzuim. Afstand door Urban Cotton van deze algemene voorwaarden is niet geldig, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het gaat om een dergelijke afstand en dat deze schriftelijk aan de Consument kenbaar is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen in het artikel hierboven over Mededelingen.

Artikel 19 – Conversie
De ongeldigheid, nietigheid, of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van die betreffende overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.

Artikel 20 – Hele overeenkomst
Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze algemene voorwaarden belichamen de hele Koopovereenkomst tussen Consument en Urban Cotton met betrekking tot het onderwerp van een Koopovereenkomst en vervangen enige voorafgaande overeenkomst, afspraak of regeling tussen Consument en Urban Cotton, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst altijd bepalend.

Artikel 21 – Ons recht om deze voorwaarden te veranderen
Urban Cotton heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. De Consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de producten worden besteld, tenzij een verandering van dit beleid, deze algemene voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door de Consument zijn geplaatst.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.a

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Urban Cotton zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amsterdam, onder KvK-nummer 66168198

Voorwaarden Urban Cotton Atelier – verkoop kunst in gelimiteerde oplage

Urban Cotton is een platform voor creatief talent dat de handel faciliteert tussen kopers en aanbieders van eigen ontworpen en kleinschalig geproduceerde producten in gelimiteerde oplage.

Definities:
– Urban Cotton (de “Retailer”), bemiddelende partij tussen de Koper en Verkoper.
– Kunstenaar (de “Verkoper”), persoon/bedrijf die de maker van het kunstwerk is en deze te koop aanbiedt via urbancotton.nl en/of haar aangesloten retailers.
– Klant (de “Koper”), persoon/bedrijf die via urbancotton.nl of via een van de aangesloten retailers het kunstwerk koopt.

1. Toepasselijkheid
a. Toepassing. Deze verkopervoorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Urban Cotton worden aangeboden aan verkopers op de website van Urban Cotton, www.urbancotton.nl. Urban Cotton V.O.F is gevestigd aan de Papaverweg 89 te Amsterdam met BTW nummer 85.64.24.717.B07 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66168198.
b. Aanvaarding. De toepasselijkheid van deze verkopervoorwaarden wordt geaccepteerd door de Verkoper door verkopen via urbancotton.nl en in overleg ook via het aangesloten retailernetwerk.
c. Afwijkingen. Van deze verkopervoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
d. Wijzigingen. Urban Cotton heeft het recht deze verkopervoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd en de verkopers op de hoogte zijn gebracht. Indien de verkoper daarna gebruik blijft maken van ons platform aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde verkopervoorwaarden.
e. Overige voorwaarden. De algemene voorwaarden van Urban Cotton maken integraal uit van deze verkopervoorwaarden. Verkoper verplicht zich kennis te nemen van de algemene voorwaarden en hier naar te handelen. Deze algemene voorwaarden worden door consument aanvaard bij het aanmaken van een account of het bestellen van een product.
f. Aangeboden kunstwerken. Alle algemene voorwaarden voor het Urban Cotton Atelier zijn in ieder geval (maar niet uitsluitend) van toepassing op alle aangeboden werken in het Urban Cotton Atelier.

2. Aanbod
a. Producten. Producten die door verkoper op Urban Cotton worden aangeboden moeten door hemzelf ontworpen zijn, of door de ontwerper waarvan verkoper als unieke vertegenwoordiger in Nederland optreedt. De producten dienen in gelimiteerde oplage geproduceerd te zijn.
b. Productselectie. Urban Cotton streeft ernaar het aanbod op het platform zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Urban Cotton behoudt zich het recht voor om te allen tijde bepaalde producten van verkoper te weigeren indien zij van mening is dat deze niet bijdragen aan de propositie van Urban Cotton.
c. Productaansprakelijkheid. Verkoper is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de producten die hij aanbiedt. Urban Cotton kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van het product. Verkoper vrijwaart Urban Cotton ter zake van alle aanspraken van derden in deze.
d. Productvoorraad. Verkoper zorgt ervoor dat zijn aangeboden producten altijd up-to-date zijn en dat alleen die producten worden getoond die op voorraad zijn. Alle administratieve kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van producten zijn voor rekening van verkoper. Producten die op basis van de wensen van de koper worden gemaakt, zijn hiervan uitgesloten.
e. Productinformatie. Verkoper draagt er zorg voor dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Ook draagt de verkoper zorg voor kwalitatief goede productfoto’s voor gebruik op de website en in marketingmaterialen.
f. Certificaat van echtheid. Bij ieder werk dat verkocht wordt via Urban Cotton komt een Certificaat van Echtheid. Urban Cotton draagt zorg voor de productie (dan wel de aanlevering van het template voor dit certificaat) en de verkoper zal gevraagd worden deze te ondertekenen, dan wel een gescande handtekening toe te sturen. Tevens dienen alle werken, met uitzondering van fotokunst en reproducties, voorzien te zijn van een handtekening op het werk zelf. Indien een kunstwerk niet via Urban Cotton wordt verzonden, dan wordt het certificaat aan de verkoper verstrekt, zodat deze alsnog aan de klant geleverd kan worden.
g. Edities en oplage. De verkoper heeft het recht om edities uit de series die bij Urban Cotton worden aangeboden ook via andere verkoopkanalen aan te bieden en te verkopen. Het is belangrijk dat de verkoper iedere verkoop die hij/zij zelf realiseert van de oplage die ook bij Urban Cotton aangeboden wordt, aan Urban Cotton doorgeeft zodat de nummering juist is.
h. Drukwerk fotokunst en reproducties. Om de best mogelijke en constante kwaliteit van fotokunst en reproductie te waarborgen is de verkoper verantwoordelijk voor het kiezen van een professionele reproductiepartner die de kwaliteit van Urban Cotton waarborgt. Indien de verkoper geen geschikte reproductiepartner heeft, adviseert Urban Cotton Re-Art (www.re-art.com), waarbij de verkoper geheel vrij is in de keuze van materialen en drukwerktechnieken. Urban Cotton kan hierin een adviserende rol spelen. Indien de kwaliteit van een derde reproductiepartner niet voldoet aan de maatstaven van Urban Cotton, behoudt Urban Cotton het recht om het dwingend advies uit te brengen reproducties van de verkoper onder te brengen bij Re-Art.
i. Samples van materiaalopties. Urban Cotton biedt de verkoper de mogelijkheid om een voorbeeld van de meest gebruikte materialen te zien, zodat deze een weloverwogen keuze kan maken.
j. Productprijs. De verkoper is vrij in het bepalen van de prijs van zijn product. Indien het product ook ergens anders aangeboden wordt, dient Urban Cotton hiervan op de hoogte te worden gesteld. In de uiteindelijke productprijs dient de verkoper rekening te houden met de kosten voor verpakkingsmateriaal en handling. De kosten voor verzending dienen tevens door de verkoper aan Urban Cotton te worden doorgegeven. k. Verzendkosten. Verzending binnen en buiten Nederland komt voor rekening van de consument.

3. Bestelling en levering
a. Betaling. Betaling door een koper kan uitsluitend plaatsvinden aan Urban Cotton, via iDeal, Mastercard/Visa of Bankcontact. Urban Cotton betaalt dit bedrag (met inhouding van de bemiddelingsbijdrage) aan de verkoper door. De verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de koper aan hem gedane betalingen te accepteren.
b. Koopovereenkomst. Een koopovereenkomst komt tot stand zodra Urban Cotton de betaling van koper heeft ontvangen en zowel koper als verkoper ter bevestiging een e-mail hebben ontvangen waarin de details van de bestelling worden getoond.
c. Afwikkeling bestelling. Verkoper is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de bestelling, dit houdt in o.a. verzending, informatieverlening, vragen beantwoorden en behandeling van klachten omtrent het product (klantenservice). Indien consument een vraag heeft of informatie wenst te ontvangen over een product, kan de consument contact opnemen met Urban Cotton via het contactformulier. Urban Cotton zal in deze gevallen de betreffende vragen of informatieverzoeken doorzetten naar de verkoper.
d. Servicelevel. Urban Cotton hecht veel belang aan een goede en betrouwbare dienstverlening. Tevredenheid van klanten is een belangrijk criterium. Daarom hanteert Urban Cotton een bepaald servicelevel voor verkopers: streven om binnen 1-2 werkdagen vragen van mogelijke kopers te beantwoorden aan Urban Cotton. Verkopers die zich onvoldoende houden aan deze regel, kunnen worden uitgesloten van een verkoopaccount.
e. Verzending. Verkoper zorgt ervoor dat het product met aandacht wordt verpakt, wanneer deze naar de koper wordt verzonden. Het ontvangen van het product voelt als een cadeautje, dat wil Urban Cotton graag versterken. Verkoper dient te allen tijde het Urban Cotton Certificaat van Echtheid toe te voegen. De verkoper is toegestaan om max. 1 eigen flyer met de bestelling mee te sturen. Het is expliciet niet toegestaan om folders en flyers van andere webshops of ander promotiemateriaal mee te sturen.
f. Grote producten. Indien verkoper producten via Urban Cotton aanbiedt die van zodanige omvang zijn dat reguliere verzending niet mogelijk is, zal verkoper contact opnemen met Urban Cotton om de bezorging af te spreken.
g. Pakbon/factuur. Indien een bestelling na overleg rechtstreeks van de verkoper naar de koper wordt verzonden, dient de verkoper gebruik te maken van de pakbon/factuur die daartoe digitaal aan de verkoper ter beschikking wordt gesteld. Verkoper zal deze pakbon/factuur op blanco papier uitprinten en meezenden met het product.
h. Problemen met de levering. Mocht verkoper niet in staat zijn de bestelling uit te voeren, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Urban Cotton om tot een oplossing te komen.

4. Herroepingsrecht
a. Herroepingsrecht. De koper heeft het recht een product binnen 30 kalenderdagen na ontvangst te retourneren (“herroepingsrecht”), zonder opgaaf van redenen, op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper Urban Cotton binnen de gestelde termijn op de hoogte heeft gesteld.
b. Retourproces. Urban Cotton informeert verkoper direct over de retouraanvraag en handelt de retour financieel verder af. Per email wordt de verkoper op de hoogte gehouden van de status van de retour. Verkoper is verplicht retour gekomen producten te accepteren en ontvangst te melden aan Urban Cotton. Zodra deze melding is gedaan, zorgt Urban Cotton dat het aankoopbedrag terug wordt betaald aan koper (binnen 20 dagen). Verkoper is eigenaar van het geretourneerde product. Retourzendingen zijn voor risico van de koper, dit betekent dat hij moet kunnen bewijzen dat het product daadwerkelijk is verstuurd. Zijn er problemen met de terugzending, of laat het product lang op zich wachten (langer dan 20 dagen), neem dan contact op met Urban Cotton via het contactformulier.
c. Kosten in geval van herroeping. Ten hoogste de kosten van terugzending komen voor rekening van koper.
d. Risico voor productiekosten. Eventueel gemaakte productiekosten zijn voor risico van de verkoper. In geval van herroeping van reeds geproduceerde werken zal Urban Cotton zich inspannen het herroepen product als nog te verkopen aan een derde koper (al dan niet tegen een gereduceerd tarief).
e. Uitsluiting van herroepingrecht. Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die persoonlijk zijn gemaakt. Als verkoper dien je deze voorwaarden duidelijk te vermelden bij het desbetreffende product. Onderstaande producten komen hoogst waarschijnlijk niet in aanmerking voor retour:
• Gepersonaliseerde producten die speciaal op verzoek gemaakt zijn, naar persoonlijke specificaties;
• Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. Retouraanvragen later dan 30 dagen. Zodra er een retouraanvraag van koper binnenkomt later dan 30 dagen na bestelling is het aan verkoper om deze aanvraag te accepteren of niet.

5. Vergoeding en betaling
a. Bemiddelingsbijdrage. Urban Cotton bemiddelt in de betaling van het product tussen kopers en verkopers. Dit betekent dat Urban Cotton het bedrag dat de koper betaalt, doorbetaalt aan verkopers, met inhouding van een bemiddelingsbijdrage. Deze bijdrage is 20% (exclusief BTW) van de verkoopprijs per verkocht product, exclusief verzendkosten. Dit bedrag wordt per kwartaal verrekend met het totale transactiebedrag aan verkochte producten. De hoogte van de bemiddelingsbijdrage kan door Urban Cotton opnieuw worden vastgesteld. Verkoper ontvangt hiervan bericht.
b. Coördinatie door Urban Cotton. In uitzonderlijke gevallen kan Urban Cotton de coördinatie van de productie en verzending van de verkochte kunstwerken voor haar rekening nemen. In deze gevallen geldt een andere commissie, welke vooraf met de verkoper zal worden afgestemd.
c. Betaling door Urban Cotton. Per kwartaal stelt Urban Cotton voor de verkoper een overzicht (creditfactuur) op van verkochte producten, transactiebedragen en bemiddelingsbijdragen. Het totaalbedrag na verrekening van de bemiddelingsbijdrage, wordt in de eerste maand van het nieuwe kwartaal op rekening van de verkoper gestort. Verkoper kan altijd een tussentijdse status opvragen.
d. Facturatie. Verkoper gaat ermee akkoord dat hij zijn (credit)facturen per mail van Urban Cotton ontvangt.

6. Informatie en gebruiksgegevens
a. Gebruiksgegevens koper. Verkoper zal uitsluitend gebruik maken van de NAW-gegevens van koper voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Verkoper zal deze gegevens niet gebruiken om de koper te benaderen om de verkoop buiten Urban Cotton te laten plaatsvinden en om de koper ongevraagde commerciële informatie te verstrekken. Verkoper zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.
b. Gebruiksgegevens verkoper. Verkoper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens aan de koper worden verstrekt in het kader van de bestelling. Urban Cotton zal NAW-gegevens van verkoper verder alleen gebruiken om hem te informeren over Urban Cotton en om betalingen te kunnen faciliteren. Urban Cotton stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. In het privacy beleid wordt beschreven hoe Urban Cotton met (persoons)gegevens omgaat.
c. Juistheid gegevens. Urban Cotton staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door kopers worden verstrekt.
d. Content op derde sites. Indien verkoper besluit Urban Cotton gerelateerde content op een andere site te posten, moet er een link naar urbancotton.nl bij staan (naar homepage, productpagina of shop van verkoper). Het is niet toegestaan om via urbancotton.nl door te linken naar een andere of eigen website of webshop.

7. Rol Urban Cotton
a. Transactie. De rol van Urban Cotton is het met elkaar in contact brengen van vraag (kopers) en aanbod (verkopers) en het faciliteren in een relatie tussen beide partijen. Urban Cotton is jegens verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van de koper in nakoming van de algemene voorwaarden.
b. Marketing. Urban Cotton spant zich in om kopers naar Urban Cotton te trekken door middel van o.a. PR (online, pers, tijdschriften), nieuwsbrieven, affiliate-marketing, Google search campaigns en social media, zoals blogging, vlogging, facebook pagina’s en Instagram feeds. Hiervoor maakt Urban Cotton gebruik van categorieën en individuele producten die volgens Urban Cotton een goede vertegenwoordiging van Urban Cotton vormen. Urban Cotton geeft geen garantie dat producten van verkoper in deze acties worden meegenomen.
c. Showroom en Beurzen. Urban Cotton beschikt over een eigen showroom in De Woonindustrie in Nieuwegein. Daarnaast neemt Urban Cotton deel aan (inter)nationale kunst- en interieurbeurzen. Urban Cotton adviseert de verkoper om per aangeboden werk, minimaal 1 exemplaar beschikbaar te stellen aan Urban Cotton ter promotie van het werk in voorgenoemde showroom en beurzen. Dit ter bevordering van de verkoop van de werken. Voor iedere beurs zal een selectie gemaakt worden van de werken die we tentoonstellen. Ook adviseert Urban Cotton de verkoper om, ter promotie van de verkoper zelf, zo nu en dan een vrijwillige actieve bijdrage te leveren aan events, denk aan live art of het verschaffen van informatie over de werken aan de kopers.
d. Vragen en klachten over de dienstverlening van Urban Cotton. Voor vragen, advies en/of klachten over de dienstverlening kan verkoper bij Urban Cotton terecht via het contactformulier. We helpen graag verder en zullen ernaar streven binnen 48 uur een reactie te geven.

8. Aansprakelijkheid
a. Beperking aansprakelijkheid. Behalve in geval van grove schuld of nalatigheid zal de aansprakelijkheid van Urban Cotton voor directe schade voortvloeiend uit schending van deze verkoopvoorwaarden beperkt blijven tot het bedrag dat verkoper heeft betaald voor het gebruik van de diensten van Urban Cotton ten behoeve van het (de) product(en). Verkoper vrijwaart Urban Cotton jegens enige aanspraken voortvloeiende uit: de uitvoering van de bestelling (inclusief verzending en aftersales), het aanbod en content van de shops, juistheid van gegevens en gedragingen/uitspraken van Verkopers en kopers. Partijen (Verkoper en Urban Cotton) zijn niet aansprakelijk voor gederfd inkomen, gederfde winst, verlies van gegevens en andere indirect of gevolgschade die door de andere partij wordt geleden.

9. Overige voorwaarden en bepalingen
a. Intellectueel eigendom. Verkoper behoudt het eigendom op de producten, alsmede de auteursrechten op de content in de eigen shop. Urban Cotton respecteert deze rechten en zal deze content niet gebruiken voor enig ander doel dan het promoten van verkoper en Urban Cotton, tenzij dit schriftelijk is toegestaan door verkoper. Verkoper erkent dat Urban Cotton rechthebbende is van het merk Urban Cotton en alle overige onderscheidingsmiddelen van Urban Cotton alsmede van de vormgeving, software, formats, domeinnamen van de site van Urban Cotton en dat verkoper niet gerechtigd is deze te gebruiken, of aan derden toe te staan deze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf.
b. Verkoop via andere kanalen. Het staat de verkoper vrij, zijn diensten te blijven aanbieden en verstrekken aan derden, tussenpersonen of rechtstreekse opdrachtgevers, zonder inmenging van Urban Cotton, die op geen enkele exclusiviteit aanspraak zal kunnen maken. Desondanks zal de verkoper in een geest van loyale samenwerking, voor derden geen opdrachten uitvoeren die betrekking hebben op concepten of ideeën, nauw verwant met concepten of ideeën waaraan binnen Urban Cotton wordt gewerkt. c. Garanties. Urban Cotton is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de website van Urban Cotton en het verkoopaccount.
d. Veranderingen aan website. Urban Cotton is te allen tijde gerechtigd de website van Urban Cotton te veranderen.
e. Toepasselijk recht. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR RETAIL

 1. Franco levering vanaf €350,- in Nederland en €500 voor de rest van Europa.
 2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
 3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
 4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de pakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
 6. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 7. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.
 9. Levertijden:

Indien niet voorradig

 • Leveringen hebben een levertijd van 4-5 weken.

Indien voorradig

 • Leveringen van bestellingen binnen Nederland aan winkels worden binnen 5 werkdagen na order gerealiseerd.
  • Leveringen van bestellingen binnen Duitsland aan winkels worden binnen 10 werkdagen na order gerealiseerd.
  • Leveringen van bestellingen binnen Belgie aan winkels worden binnen 10 werkdagen na order gerealiseerd.
  Uitzonderingen hierop worden rechtstreeks aan de opdrachtgever bekendgemaakt.

ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst. Dit geldt alleen voor producten die niet voorradig waren.

BETALINGSCONDITIES

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de betalingscondities:

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Bij betaling binnen acht (8) dagen geldt een korting van 2% over het orderbedrag.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn houdt Urban Cotton zich het recht voor eventuele verstrekte kortingen in te trekken en de vervallen korting automatisch te factureren.
 4. Indien de klant ook na het verstrijken van een per brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de klant verplicht alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 75,-.
 5. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
 6. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. Ingeval de wederpartij:
  – in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  – komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  – enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  – nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  – overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
 8. De wederpartij is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat wij hem schuldig zijn, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening.

Terms and conditions for delivery

DELIVERY

 1. Franco delivery as of €350,- in the Netherlands and €500,- for the rest of Europe.
 2. In all other cases, goods travel at the expense and risk of the buyer.
 3. Seller determines the means of transport.
 4. The buyer is obliged to inspect the delivered goods and the packaging on possible shortages and/or visible damage immediately upon delivery, or to carry out this inspection after notification of Urban Cotton that the goods are at the disposal of the buyer.
 5. Any shortages and/or damage to the delivered and/or the packaging which are present on delivery must be reported by the buyer on the packing slip, the invoice and/or the transport documents. Failing to report this shortages or damage means the buyer has approved the package.
 6. Urban Cotton is entitled to deliver in partial delivery, which we may invoice separately.
 7. The delivery time is always an estimation, unless agreed otherwise explicitly in writing.
 8. If the goods have not been collected by the buyer after the expiration of the delivery period, the goods will be stored at the disposal of the buyer at the expense and risk of the buyer.

DELIVERY TIME

In out of stock situations:
• Deliveries have a delivery time of 4-5 weeks.

When products are in stock:
• Deliveries of orders to stores within the Netherlands are realized within 5 working days after ordering.
• Deliveries of orders to stores within other parts of Europe are realized within 10 working days after ordering.

Exceptions to the aforementioned will be reported to the client.

CANCELLATION

If case the buyer wishes to cancel its order after an agreement has been made, 10% of the order price (including VAT) will be charged as cancellation fee, while maintaining our right to full compensation, including lost profits. This only applies to products that were not in stock.

PAYMENT CONDITIONS

Unless otherwise agreed in writing, the payment conditions are as follows:

 1. Payment must be done within fourteen (14) days after the invoice date.
 2. In case of payment within eight (8) days, a discount of 2% on the order amount will be given.
 3. If the payment term is exceeded, Urban Cotton reserves the right to withdraw any discounts granted and to automatically invoice the expired discount.
 4. In case the buyer has not paid the agreed amount and the related interest after the expiry date as mentioned in a reminding letter, the buyer is obliged to pay all extrajudicial collection costs and judicial costs, including the costs for legal assistance and advice. Those extrajudicial costs, to be paid by the buyer, are least 10% of the unpaid amount with a minimum of € 75.00.
 5. Goods delivered remain property of Urban Cotton until all deliveries and work carried out under the agreement, or deliveries and work to be performed, including interest and costs, have been paid by the buyer.
 6. All payments made by the buyer primarily serve to settle any interest and costs of collection incurred by us and then to settle the oldest outstanding invoices.
 7. In case the buyer:
  – is declared bankrupt, proceeds to estate, requests for a suspension of payment, or all (or part) of its property is confiscated,
  – dies or is placed under guardianship,
  – fails to comply with any obligation under the law or these conditions,
  – fails to pay an invoice amount or part thereof within the agreed period,
  – proceeds to striking or transfer of its business (or an important part thereof), including the contribution of its company to an existing or a to be founded company, or changes to the objective of its business, we have the right (only by one of the listed circumstances) to dissolve the agreement, or to claim any amount in its totality owed by the other party on the basis of the services provided by us, immediately and without any warning or notice of default, all without prejudice to our right on compensation of costs, damages and interest.
 8. The buyer is only allowed to settle the amounts charged to him with any amount that Urban Cotton ows him, when legal requirements for settlement are met.

 

.

Conditions générales de livraison

LIVRAISON

 1. Franco de port à partir de 350,00 € pour les Pays-Bas et de 500,00 € ailleurs en Europe.
 2. Dans tous les autres cas, l’acheteur est responsable des frais et risques liés à la livraison des biens.
 3. Le choix du moyen de transport incombe au vendeur.
 4. L’acheteur a l’obligation de contrôler la conformité de la quantité des marchandises et/ou toute altération éventuelle de la qualité de celles-ci ainsi que de leur emballage dès la réception de la livraison, ou de réaliser une vérification après que Urban Cotton ait signalé à l’acheteur la disponibilité des biens.
 5. Toute altération et/ou quantité insuffisante des marchandises ou de leur emballage constatée à la livraison doit être signalée par l’acheteur sur le bon de commande, la facture et/ou les documents relatifs à la livraison. Le non-signalement de toute quantité insuffisante ou de tout dommage éventuel implique la validation de la livraison par l’acheteur.
 6. Urban Cotton est autorisé à effectuer la livraison en plusieurs parties, et à facturer chacune d’elles séparément.
 7. Le délai de livraison est toujours approximatif, sauf accord contraire explicite et écrit.
 8. Si l’acheteur n’a pas récupéré ses biens après expiration du délai de livraison, les biens seront stockés à disposition de l’acheteur, et celui-ci sera responsable des risques et coûts y afférant.

DÉLAIS DE LIVRAISON

En cas d’épuisement des stocks :
• Les livraisons sont effectuées dans un délai de 4 à 5 semaines.

Lorsque le produit est en stock :
• Les livraisons de commandes aux magasins situés aux Pays-Bas sont effectuées dans un délai de 5 jours ouvrables après la commande.
• Les livraisons de commandes aux magasins situés ailleurs en Europe sont effectuées dans un délai de 10 jours ouvrables après la commande.

 

Toute exception aux délais mentionnés ci-dessus sera portée à l’attention du client.

ANNULATION

Dans le cas où l’acheteur souhaite annuler sa commande après acceptation de celle-ci, 10 % du prix total de la commande (incluant la TVA) sera facturé à titre de frais d’annulation, sans préjudice de notre droit de pleine compensation, en ce compris la perte de gains. Cette condition s’applique uniquement aux produits qui n’étaient pas en stock.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf accord contraire écrit, les conditions de paiement sont les suivantes :

 1. Le paiement doit être effectué dans les quatorze (14) jours suivant la date de facturation.
 2. En cas de paiement dans les huit (8) jours suivant la date de facturation, une remise de 2 % sera appliquée sur le montant total de la commande.
 3. En cas de retard de paiement, Urban Cotton se réserve le droit d’annuler toute réduction accordée préalablement et de facturer automatiquement la remise annulée.
 4. En cas de non-paiement de la somme due ainsi que des intérêts y afférant après la date d’expiration mentionnée dans une lettre de rappel, l’acheteur est tenu d’honorer la totalité des frais judiciaires et des frais de recouvrement extrajudiciaires, en ce compris les frais relatifs à toute assistance et tous conseils juridiques. Ces frais extrajudiciaires, à charge de l’acheteur, représentent au moins 10 % de la somme due avec un minimum de 75,00 €.
 5. Les biens livrés restent la propriété de Urban Cotton tant que l’acheteur n’a pas réglé le versement de toutes les livraisons et opérations réalisées ou à réaliser en vertu de l’accord, en ce compris les coûts et intérêts.
 6. Tous les versements effectués par l’acheteur serviront d’abord à régler tout intérêt et coût de recouvrement, puis à régler les plus anciennes factures en souffrance.
 7. Dans le cas où :
  – l’acheteur est déclaré en faillite, procède à un concordat judiciaire, sollicite une suspension de paiement ;

– l’entièreté ou une partie de la propriété de l’acheteur est saisie ;
– l’acheteur décède ou est placé sous curatelle ;
– l’acheteur ne satisfait pas aux exigences légales ou reprises dans ces conditions ;
– l’acheteur n’honore pas l’une (ou une partie) des factures dans le délai accordé ;
– l’acheteur entre en grève ou transfère ses activités (ou une grande partie de celles-ci), en ce compris la contribution de sa société aux activités d’une société existante ou en création, ou modifie l’objectif de sa société, nous avons le droit (pour une seule ou plusieurs de ces circonstances) de résilier ce contrat, ou de réclamer toute somme due dans sa totalité par l’autre partie sur base des services fournis, immédiatement et sans préavis ou notification de défaut, et ce, sans préjudice de notre droit de compensation des coûts, dommages et intérêts.

 1. L’acheteur est uniquement autorisé à soustraire des sommes dues tout montant que Urban Cotton lui doit, lorsque toutes les conditions légales de règlement ont été remplies.

ALGEMENE VOORWAARDEN MAATWERK 2018 Urban Cotton

– Degene, die enige vorm van schilderkunst koopt, opdracht tot vervaardiging geeft, of een overeenkomst aangaat met Urban Cotton, met het doel kunstwerken in eigendom te verkrijgen, verzamelen, te verhandelen, in bruikleen te geven of op een of andere wijze openbaar te maken, wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als de koper/ opdrachtgever. Alle handelingen worden geacht, als opdracht tot levering te zijn gegeven.
– Degene, die beroepsmatig enige vorm van schilderkunst uitvoert en levert en/of een faciliterende rol hierin geniet is ‘artistiek ondernemer’ Simone Belli (Mr. Hyde), en wordt hierin verder aangeduid als Urban Cotton SCHILDERIJEN & ANDERE SCHILDERKUNST – De schilderijen worden afgeleverd gespannen op een houten frame om ophangen mogelijk te maken.
– Op website getoonde afbeeldingen/ schilderijen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten ontleent worden.
– De schilderijen en andere beschilderde producten van Urban Cotton zijn in principe niet bedoeld om doorverhandeld te worden zonder afstemming met Urban Cotton. PRIJSOPGAVEN
– Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend, en gelden tot twee maanden na dato.
– Alle prijsopgaven worden schriftelijk of per email verstrekt.
– Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht, tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. ‘OP ZICHT’
– Bij een ‘op zicht’ overeenkomst, ontstaat voor een bepaalde periode een uitgestelde beslissing tot koop, waar wél een eerste aanbetaling van 25% van de verkoopsprijs gevraagd wordt als beperkte zekerheidstelling.
– Indien in deze gevallen uiteindelijk niet tot aankoop wordt overgegaan, zal de aanbetaling minus de transport- / ophaalkosten van Urban Cotton, worden terugbetaald, tenzij anders over één gekomen.

IN OPDRACHT
– Alle opdrachten dienen wederzijds schriftelijk of per email te worden bevestigd, met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de opdracht en de leveringstermijn.
– In deze overeenkomst kan ook worden vastgelegd dat een bepaalde aanbetaling zal moeten worden voldaan, alvorens de opdracht te kunnen starten. Deze dient in dat geval tot zekerheidstelling van de opdracht en zal later verrekend worden met de overeengekomen levering.
– Alleen indien, ‘in alle redelijkheid’ en naar het oordeel van Urban Cotton, de opdracht niet tot tevredenheid van de koper/ opdrachtgever is uitgevoerd zal deze aanbetaling minus de kosten (zowel materiaal- als arbeidskosten), worden terugbetaald en vervalt in deze de opdracht en de verplichting tot levering.
– In beginsel streeft Urban Cotton ernaar om opdrachten binnen 8 weken na opdrachtbevestiging te leveren.
– Urban Cotton garandeert, dat het geleverde – of nog te leveren – kunstwerk door hem is – of nog zal worden – bedacht, ontworpen en gemaakt. Hij is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/ of code te voorzien.
– Indien Urban Cotton door overmacht zijn verplichtingen volgens de koop/ opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmachtstoestand is beëindigd. Hierna gelden de normale ‘in opdracht’-bepalingen.

ANNULERING
– Indien een koop/ opdrachtovereenkomst door de koper/ opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl Urban Cotton reeds in een gevorderd stadium is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/ of verbintenissen met derden , zal de koper/ opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten (materiaal- en arbeidskosten) die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn aan de Urban Cotton te voldoen.
– indien de gegeven omstandigheden, waaronder de koop-/ opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat de Urban Cotton uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht op een nieuwe opdrachtovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden.

LEVERING, TRANSPORT EN GARANTIE
– Urban Cotton is verplicht de hem opgedragen werken te leveren op de overeengekomen tijd, zoals vermeld in zijn opdrachtbevestiging. Als door overmacht of onvoorziene omstandigheden daarvan moet worden afgeweken, dient dit tijdig en gemotiveerd door hem aan de koper/ opdrachtgever schriftelijk of per email bekend te worden gemaakt.
– De aflevering en/of het transport van het kunstwerk ‘in opdracht’ wordt in onderling overleg, zoveel mogelijk door Urban Cotton uitgevoerd.
– Er wordt geen transportvergoeding in rekening gebracht voor het transport van het kunstwerk.
– Zonder een goede wederzijdse overeenstemming is er geen verplichting tot levering. – Bij levering door Urban Cotton is de koper/ opdrachtgever verplicht de schilderijen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en defecten direct kenbaar te maken bij Urban Cotton. De Koper krijgt bij beschadiging van het geleverde schilderij, na overlegging van originele aankoop-bon/ factuur een vervangend schilderij of er wordt een passende regeling getroffen. Bij eventuele annulering gelden de annuleringsbepalingen.
– Bij levering door derden is de koper/ opdrachtgever verplicht de schilderijen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en defecten binnen 3 werkdagen kenbaar te maken bij Urban Cotton. De Koper krijgt bij beschadiging van het geleverde schilderij, na overlegging van originele aankoop-bon/ factuur een vervangend schilderij of er wordt een passende regeling getroffen. Bij eventuele annulering gelden de annuleringsbepalingen.
– Bij eigen transport is koper/ opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aangekochte schilderij. Bij defecten/ beschadigingen aan het schilderij kunnen geen rechten ontleend worden.

AANKOOP, PRIJS & BETALING
– Bij aankoop van een schilderij vanuit atelier, kunstmarkt, tentoonstelling en dergelijke, dient de koper/ opdrachtgever minimaal een aanbetaling van minimaal 25% van het aankoopbedrag vooraf te voldoen en het restant op basis van factuur; binnen 14 dagen per bank. De factuur/overeenkomst is een bindende overeenkomst tussen Urban Cotton en de koper.
– In alle gevallen ontvangt u bij aankoop een verkoop-bon, waarna een factuur schriftelijk of per email nagezonden wordt.
– Genoemde prijzen zijn inclusief het gangbare btw tarief, dat voor schilderkunst van toepassing is.
– Niet genoemde prijzen kunt u opvragen via het ‘Contactformulier, onder het kopje

CONTACT op de website www.Urbancotton.nl.’
– Urban Cotton is gerechtigd, betalingen in meerdere termijnen te vorderen, te weten bij de ontvangst en aanvaarding van de: aankoop/ opdrachtbevestiging, aanvang van de uitvoering van een kunstwerk, levering van een voltooid kunstwerk, verzoek aan de koper/ opdrachtgever indien dit voor de voortgang van het werk nodig blijkt te zijn.
– De koper/ opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen veertien dagen na de datum van de factuur.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper/opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente verschuldigd tot aan de datum van de algehele voldoening. In dat geval is de kunstenaar gerechtigd zijn werkzaamheden aan de opdracht op te schorten, totdat de koper/ opdrachtgever het verschuldigde bedrag, verhoogd met de rente, heeft betaald. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer Urban Cotton het bedrag op zijn rekening heeft ontvangen.
– Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die ontstaan bij de invordering van het door koper/ opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de koper/ opdrachtgever.
– het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet 1912 is dit laatstgenoemde recht uitsluitend aan de kunstenaar – de maker van het kunstwerk – voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met de Urban Cotton is overeengekomen.

OVERMACHT
Indien Urban Cotton niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar alsmede weersomstandigheden die de kunstenaar redelijkerwijs verhinderen verder te werken aan het kunstwerk en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal. In het geval van overmacht aan de zijde van de kunstenaar, heeft de kunstenaar recht op een gedeelte van het honorarium voor de door hem verrichte werkzaamheden en vergoeding van de kosten die de kunstenaar reeds heeft gemaakt, of die onafwendbaar zijn. (bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn).