Privacyverklaring website       

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op https://www.urbancotton.nl/ en niet op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.
Urban Cotton B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

Persoonsgegevens
In verband met de dienstverlening verwerkt Urban Cotton B.V. persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens kunnen actief door u aan Urban Cotton B.V. zijn verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens.

Door uw online-apparatuur wordt aan onze computers bij het bezoeken van de website https://www.urbancotton.nl/ automatisch enkele technische gegevens verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser of de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Verantwoordelijke
Urban Cotton B.V. is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Urban Cotton B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Urban Cotton B.V. is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking
Urban Cotton B.V. gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen. Hiernaast gebruikt Urban Cotton B.V. alle aan haar beschikbaar gestelde, door u verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening of om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Urban Cotton B.V..

Grondslagen van de verwerking
Urban Cotton B.V. moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Overeenkomstig deze Europese verordening verwerkt Urban Cotton B.V. persoonsgegevens op basis van de met u afgesloten overeenkomst van huismeubelgroothandel en -diensten  dan wel op basis van van u verkregen toestemming of een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang. Uw toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Urban Cotton B.V. stelt of bijvoorbeeld offerte vraagt.

Beveiliging persoonsgegevens
Overeenkomstig de AVG heeft Urban Cotton B.V. de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Verstrekking persoonsgegevens
Urban Cotton B.V. verstrekt uw via de website verkregen of verwerkte persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze niet buiten de EER.

Datalekken
Overeenkomstig de AVG stelt Urban Cotton B.V. de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis van een door Urban Cotton B.V. zelf geconstateerde of aan Urban Cotton B.V. gemelde inbreuk op de beveiliging (datalek) die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Dergelijke inbreuken op de beveiliging documenteert Urban Cotton B.V. in alle gevallen intern.

Gebruik van Google Analytics op de Website
De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Urban Cotton B.V. wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Urban Cotton B.V. bewaart de via de website aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar na beëindiging van de zakelijke relatie, tenzij hiervoor wettelijk of anderszins een andere termijn geldt.

Uw privacy rechten
De AVG bepaalt dat u ondermeer recht op inzage heeft in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Urban Cotton B.V. van u verwerkt, kunt u schriftelijk of per email een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring
Urban Cotton B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere aankondiging wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U wordt daarom aangeraden deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Privacy-officer
Voor AVG-gerelateerde vragen of informatie heeft Urban Cotton B.V. een Privacy-officer: de heer V.J.H. (Vincent) van Grinsven. Hij is bereikbaar via (0342) 489100 en info@urbancotton.nl

Contact; inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Urban Cotton B.V. via telefoonnummer (0342) 489100 of het e-mailadres: info@urbancotton.nl